על הוועדה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה אבו בסמה, חולשת על שטח כולל של כ- 70,000 דונם. שטח זה מורכב משטחן המוניציפאלי של שתי מועצות אזוריות, כמפורט להלן:

מועצה אזורית אל קסום, בשטח כולל של כ- 38,000 דונם וכוללת בתחומה שבעה ישובים - אום בטין, אל סייד, דריג'את, כוחלה, סעווה (מולדה), מכחול ותראבין א-צאנע.
מועצה אזורית נווה מדבר, בשטח כולל של כ- 32,000 דונם וכוללת בתחומה ארבעה ישובים - אבו קרינאת, אבו תלול, ביר הדאג' וקסר א-סר.

 

מטרת הוועדה

יישום חוק התכנון והבניה במרחב התכנון המרחבי "אבו בסמה".

 

תפקידים

תפקידי הוועדה וסמכויותיה מוגדרים בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 וכן בתקנות התכנון והבנייה, לסוגיהן.
ניהול שוטף של עבודת הוועדה המרחבית לתכנון ובניה.
מתן שרות יעיל לתושבים וללקוחות חיצוניים.
ייצוג הוועדה מול גופי התכנון השונים.
טיפול בתכניות מתאר ותכניות מפורטות.
טיפול בתשריטי איחוד וחלוקת מגרשים.
טיפול בבקשות להיתר בניה, בקשות לטפסי 4 ולתעודות גמר בניה.
פיקוח על הבניה, טיפול בעבירות בניה.
קביעת מדיניות תכנון ונהלי עבודה.
מסירת מידע תכנוני.
טיפול בבקשות לשימוש חורג ובבקשות להקלה.

 

חברי הוועדה (8 חברים)

יו"ר הוועדה - מר אלי ברונשטיין
חברי הוועדה (מליאת הוועדה): 2 חברי המועצה האזורית נווה מדבר + 3 חברי המועצה האזורית אל קסום + 2 נציגי ציבור כפי שימונו מעת לעת, על פי כל דין.